589. XVI ., . XVI . (. 1–10) XVII . (. 119–174, 190–196).

.
.
4º (198/ 200 x 130 ). I + 196 .
: 1)  – ) , . 11–118, 4- ( . 33 .) 15- ( . 113); ) , . 119–174, 1- ( . 119) 7- ( . 167), ; ) , . 175–189, 1- ( . 180 .) 2- ( . 188 .); 2)  – ) . 2)  ( ).
: 1)  . 1–10 .; 2)  . 11–118 .; 3)  . 119–174 .; 4)  . 175–189 .; 5)  . 190–196; 6)  . 196 .
, . , ( . 39 ., 88 . .). .
: 1)  (. I, ) – .; 2)  (. 1, 2, 5, 6, 9, 10) – 1540 (1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 1602 .); 2)  (. 11, 19, 24, 70, 74, 116, 117 .) – 10859 (1563 .); 3)  (. 119, 120, 125, 133, 150, 152, 153, 173, 174 ., . 20) – 572 (1631 .); 4)  (. 176, 177, 180) – 1693 (1541 .); 5)  (. 185, 186) – 3353 (1560- .); 6)  IC (. 191, 193, 194) – 122 (1631–1633 .).
XVII . – , ( ). : 205/208 x 145/147 x 50/62 . : 5/8 . , . . , . .
, ,
. 118 . : «… …».
– : 1)  XVII . – « (?) »; 2)  XIX . – «XVI . . 25- ». – « 589. »; : 1)  – « 7160- (1651 .) 1 »; 2)  – « 7180- 20 »; 3)  , : « , ».
. 1, 10, 20 – « . 1855- ».
. 1 - : « [] ». : «196 .».
. I: 1)  – «»; 2)  – « 1560»; 2) 3) – 1 1591 .: « <…> <…> <…> . 7100 1 » ( ).
: 1)  – « » ( – «172», – «25»; 2)  – « 589. ».
. XVII . , , ( . 23). , . . I, 180, 181, 189–195 , , . . I .

— . 1 – . 13.
. .
— . 13 – . 20.
12- 11, 6-, 9- 12- «11- ». , 9- .
— . 20 – . 24 .
, ... « , , , ...» — . 24 . – . 27.
« , ...» — . 27 – . 27.
, ... « , , , ...» . 27 . – . 28 .
« , , , ...» — . 28 . – . 28 .
— . 29 – . 37.
6 .
— . 37 – . 63 .
« ...». 3- .
— . 63 . – . 79 .
, . 3- .
— . 79 . – . 80 .
— . 80 . – . 90.
— . 90 – . 90 .
— . 90 . – . 91.
— . 91 – . 110.
, , . . .
— . 110 – . 112.
— . 112 – . 113.
.
— . 113 – . 113.
— . 113 – . 114 .
.
— . 114 . – . 118 .
« ».
( ) — . 119 – . 144 .
— . 175 – . 176.
( ) — . 176 – . 188 . .
( ) — . 189 – . 196.
1 ( )— . 196 . – . 196 .
.
. 197 — .

: 10.01.2009.